Atypika REGULAMIN POBRANIA I KORZYSTANIA Z E-BOOKA „NEURORÓŻNORODNOŚĆ W MIEJSCU PRACY” – Atypika
PL / EN
polityka prywatności
 

REGULAMIN POBRANIA I KORZYSTANIA Z E-BOOKA „NEURORÓŻNORODNOŚĆ W MIEJSCU PRACY”

 1. Niniejszy regulamin dotyczy warunków i zasad pobierania i korzystania z bezpłatnego e-booka „Neuroróżnorodność w miejscu pracy” (dalej: „E-book”) stworzonego przy współpracy Atypika fundacji dla neurokultury z siedzibą w Warszawie („Fundacja”) i Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polska sp.k. z siedzibą w Warszawie („EY”).
 2. Korzystanie z E-booka może odbywać się wyłącznie na warunkach i zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oraz przepisach obowiązującego prawa.
 3. E-book może być pobierany i wykorzystywany jedynie przez użytkowników niebędących konsumentami (dalej: „Użytkownik”). Fundacja i EY nie wyrażają zgody na pobieranie i korzystanie z E-booka przez konsumentów. W przypadku pobrania i korzystania z E-booka przez konsumenta, konsument robi to na swoje ryzyko.
 4. Wszelkie prawa autorskie do E-booka przysługują wyłącznie Fundacji i EY. Żadna część E-booka, tekst, grafika, nie może być powielana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody EY lub Fundacji. 
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu przed pobraniem i rozpoczęciem korzystania z E-booka. Pobranie E-booka jest poprzedzone wyrażeniem zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu. Brak wyrażenia zgody jest równoznaczny z rezygnacją z pobrania E-booka.
 6. Każdy użytkownik ma obowiązek korzystać z E-booka w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 7. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z E-booka wyłącznie na użytek własny. E-book jest przeznaczony do użytku niekomercyjnego.
 8. Użytkownik nie jest uprawniony do przekazywania lub udostępniania E-booka innym osobom lub podmiotom.
 9. Fundacja i EY oświadczają, że informacje zamieszczone w E-booku nie mogą być uważane za świadczenie jakichkolwiek usług doradztwa. W związku z tym treści znajdujące się w E-booku mają charakter wyłącznie informacyjny, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy problemu lub profesjonalnego osądu. Fundacja i EY nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie informacji zawartych w E-booku. Fundacja i EY zalecają, by wszelkie kwestie związane z informacjami zawartymi w E-booku były konsultowane z właściwym doradcą.
 10. Odpowiedzialność za działania i zaniechania Fundacji i EY wobec Użytkownika oraz osób trzecich w związku z pobraniem i korzystaniem z E-booka jest wyłączona, chyba że takiej odpowiedzialności nie da się wyłączyć w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
 11. Ani Fundacja, ani EY nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w pobraniu lub korzystaniu z E-booka, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
 12. W najpełniejszym możliwym zakresie dozwolonym przez prawo i regulacje zawodowe, Użytkownik zabezpieczy Fundację i EY przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich oraz wynikającymi z nich zobowiązaniami, stratami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami powstałymi w związku z nieuprawnionym korzystaniem z E-booka przez tę osobę trzecią lub w związku z wykorzystaniem lub oparciem się przez osobę trzecią na treściach zawartych w E-booku, ujawnionym takiej osobie przez Użytkownika, za pośrednictwem Użytkownika lub na żądanie Użytkownika.
 13. Warunkiem skutecznego pobrania i korzystania z E-booka jest:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. komputer, laptop lub inne urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
  4. korzystanie z aktualnej przeglądarki internetowej, np.: Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Internet Explorer, umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język oprogramowania JavaScript i akceptującej pliki cookies;
  5. posiadanie programów komputerowych pozwalających na odczytywanie plików w formacie PDF.
 14. Do oceny praw i obowiązków wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie.
 15. W przypadku nieważności któregokolwiek postanowienia Regulaminu pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Postanowienia nieważne Administrator zastąpi postanowieniami ważnymi zbliżonymi, w stopniu dozwolonym przez prawo, do postanowień nieważnych oraz oddającymi pierwotne intencje Administratora.
 16. Aktualny Regulamin dostępny jest pod linkiem https://atypika.org/regulamin.
 17. Fundacja i EY uprawnione są jest do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

Content | Menu | Access panel